SÖZLEŞME

H İ Z M E T   S Ö Z L E Ş M E S İ

 

İŞ SAHİBİNİN ADI VE SOYADI            :  ………………………………………………………………………….

ADRESİ                                   :  ………………………………………………………………………….                                                                                                                                 

TELEFON NO                          :  ………………………………………………………………………….                                                                                                                                      

SSK – BAĞKUR NO                :  ………………………………………………………………………….                                                                                                                             

UZMANIN ADI VE SOYADI      :  FUAT TÜTÜNCÜOĞLU ( Sosyal Güvenlik Uzmanı )     

ADRESİ                                   :  Cumhuriyet Bul.No:71 / 2 – 202 Pasaport –
Konak / İZMİR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        Web :www.fuattutuncuoglu.com  Mail : fuattutuncuoglu@gmail.com Tel : 0232
/ 446 34 48 – 483 30 09
                                                                           

HİZMET BEDELİ                     :  …………………………
TL.    /    EURO
                                                                                                                       

ÖDEME ŞEKLİ                        :  Peşin

H U S U S İ   Ş A R T L A R

İŞİN TANIMIİş sahibinin , Yurt
Dışı Emekliliği ile ilgili  SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) ve gerektiğinde
İş Mahkemeleri ( Sosyal Güvenlik Mahkemeleri ) nezdinde işlemlerini takip
etmek.( SSK dan Emekli olabilmesi için İş Sahibinin Mutlak surette Türkiye de
SSK lı olarak çalışması gerekmektedir.)  Çalışmasını
yaptıktan ve belgeleri bize teslim ettikten sonra yasal başvuruları yapmak
.

ÜCRET: Sosyal Güvenlik
Kurumundaki tüm işlemleri yerine getirmekle  ilgili olarak yukarıda belirtilen bedel
alınmıştır. Bu ücret dışında İş sahibi Uzmana başkaca ödeme yapmayacaktır.

İŞ GİDERLERİ: Tüm İş Giderleri
,Uzman tarafından Ödenecektir. İş Sahibi bu ödemeyi Nakten ve
Peşinen Uzmana ödemiştir. Yukarıda belirtilen Bedel dışında, İş Sahibi,
İş sonuçlanıncaya kadar  Uzmana
hiçbir Ücret ödemeyecektir
.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : Uzman , bu sözleşme
nedeniyle vekaleten üstlendiği işi, yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna
kadar takip etmek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. SGK tarafından iş sahibi
adına çıkartılan aylık ve toplu maaşlar mutlak surette İş sahibi
tarafından tahsil edilir. 
Uzman , İş sahibi adına Hiçbir Para
tahsilatı yapmaz ve yapamaz.
İş Sahibi Haklı bir gerekçe göstermeden Hizmet
sözleşmesinden feragat ettiğinde  ödemiş olduğu  ücreti geri
isteyemez.
 SGK daki ve Mahkemelerdeki Gecikmeler sözleşmeyi fesh etme gerekçesi
olarak kabul edilemez.
  Her iki
kurumdaki iş yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek olan gecikmelerden Uzman
sorumlu değildir. İş Sahibi Danışmana doğru bilgi ve belge vermelidir.Örneğin;
Gümrüklerden TC Pasaportu ile girip Yabancı Pasaport ile çıkmış ise bunu
Danışmana bildirmek durumundadır.Danışman , İşvereni SGK ve aldığı vekalet
gereği Mahkemeler nezdinde temsil eder.Davanın kazanılması sonucu Yargıtay
aşamasında Davanın hızlanması konusunda yapabileceği herhangi bir şey yoktur ve
olamaz.. Yargıtay da yaşanabilecek herhangi bir gecikmeden Danışman sorumlu
değildir..O nedenle sözleşmede bahse konu işin bitimi ile ilgili zaman / süre /
tarih verilemez.
Yurt dışı Emeklilik şartlarına ilişkin Sözleşme sonrası mevzuatta
değişiklik yapılması veya yeni Kanun / Genelge / Yönetmelik ve benzeri uygulamaların
çıkarılması uzmanın haklarına etkilemez.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
İş bu sözleşme tarafların kendi öz iradeleri ile ……… / ..…… /
201… tarihinde iki adet olarak tanzim edilip imza altına alınmıştır. Sözleşmeden
doğacak Uyuşmazlıklarda İZMİR Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

FUAT
TÜTÜNCÜOĞLU                    

……………………………

Yurtdışı Emeklilik ve
Sosyal Güvenlik
Uzmanı