BAŞVURU FORMU

YURT DIŞI İŞLEMLERİNİZ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

Türkiyede 3201 sayılı yurt dışı borçlanma yasasında bir değişiklik yapılmaya çalışıldığı basına yansımış durumdadır.Fakat ne zaman kanunlaşır ve hangi haklar alınır.bilemem.

Ama,Türkçemize yerleşmiş bir söz vardır ; “ ne şeytanı gör, nede salavat getir “ denir.O nedenle ben yurt dışında çalışmakta olan gurbetçi yurttaşlarımızın bir an evvel bu haklarından yararlanmalarını ve Yurt dışında çalıştığı günleri kazanarak ceplerine koymalarını tavsiye ediyorum.

Türkiyenin 22 ülke ile yaptığı sosyal güvenlik sözleşmesi gereği,yurttaşlarımızın yurtdışı ilk çalışmasının SSK lı olarak kabul edilmesi esastır fakat bu haklarını maalesef mahkeme yolu ile almak durumundalar.

Bizim açtığımız kazandığımız ve yargıtay tarafından onanan yüzlerce dava olmasına karşın    ” her koyun kendi bacağından asılır ” misali maalesef tüm gurbetçiler ayrı ayrı dava açmak durumundalar.

Çünkü burası Türkiye …

 

bunun için ; www.fuattutuncuoglu.com sitemde de açıkça belirttiğim üzere ;

 

1- vekalet (noter yada konsolosluk tastikli)

2- yurtdışı çalışma hizmet belgesi ( konsolosluk tastikli )

3- pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

4- mavi yada yeşil kart var ise bunların fotokopileri

5- maluliyet raporunuz var ise oranını gösterir fotokopisi ve

6- her türlü mahkeme + bilirkişi masrafları dahil peşin …… + %18 KDV TL.sı talep  

    ediyoruz.bunun dışında hiçbir bedel talep edilmeyecektir.

 

Saygılarımla,

 

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

“ 1986 dan … günümüze sizinle  “

fuattutuncuoglu@gmail.com

0232/446 34 48 – 483 30 09

whatsapp: 0 544 / 483 30 09

V E K A L E T N A M E

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) nezdindeki SSK (4/a),BAG-KUR (4/b) EMEKLI SANDIGI ( 4/c) ve Yurtiçi/Yurtdışı Emeklilik işlemlerimi benim adıma takip etmeye ifa ve intaca dilekçeler vermeye gerekli primleri ilgili veznelere yatırmaya makbuzlarını almaya tüm evrak ve vesaiti tanzim ve imzalamaya , Yaşlılık, Maluliyet, Özürlü Emeklilik için ayrıca Yurt içi ve Yurt Dışı Borçlanma talebinde bulunmaya, Emeklilik ve Emekli Aylığı alabilmem için gerekli müracaat ve itirazları yapmaya, benim adıma bu isleri takip ve neticelendirmeye, sonuçlanması ile ilgili olarak dava açılması gerekiyor ise benim adıma takip edebilmesi ve Dava açmak için Ahu kabzalı bir Avukat tutmaya; Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak bilumum dava takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım veya açacağım bilumum dava ve takiplerden dolay T.C. Mahkemelerinin Meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,  haklarımı korumayı temin, Müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlamaya ve bitirmeye, yeniden dava açmağa, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp, ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe ihtiyati koydurmaya ve kaldırmaya kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinlemeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, kesif talebine, raporlara itiraza tespit yaptırmaya ,ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamen uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışında devam edecek duruşmalara katılmaya ve davadan feragat, feragati davayı kabulü, karşı tarafın ant içme önerisini kabule veya redde, haczi kaldırmaya ,ahzu kabza, sulh ve ibraya, icabında bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti kullanmaya, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik isleriyle ilgili, Arabulucu da, Uzlaşmacı da resmi ve özel bütün daire, kurum ve kuruluşlarda beni temsile, adıma hava alanlarında, emniyet müdürlüklerinde, yurt dışına çıkış ve yurda girişimle ilgili belgeler, ilgili nüfus müdürlüklerinden aile nüfus kaydı talep etmeye ve almaya, dilekçeler vermeye, geçmiş yurtiçi ve yurtdışı çalışma sürelerime ait borçlanma ve ödemeler yapmaya, geçmiş hizmetlerimi birleştirmeye bu aşamada, tebligat adresi olarak ( Cumhuriyet Bul.No:71/2-202 – Pasaport – IZMIR ) kendi adresini vermeye izinli ve yetkili olmak üzere 1957 doğumlu İbrahim oğlu ( Konak Vergi Dairesi Vergi Hesap No = 10516773336 – T.C. Kimlik No = 10516773336 ) No.lu Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı FUAT TÜTÜNCÜOGLU ’ nu , 40882895790 TC Kimlik Numaralı Sosyal Güvenlik Uzmanı FİLİZ ERBİL ’ i , SGK’daki ve Mahkemelerdeki işlemleri takip etmek üzere aynı adreste faaliyet gösteren İzmir Barosu Avukatlarından 44650450570 TC kimlik numaralı Avukat NEŞAT DİNER ’ e vekil nasp ve tayin ettim.

V E K A L E T I V E R E N

                                              KENDİNİZİ TANITINIZ.

YURTDIŞI VE TÜRKİYE EMEKLİLİK MÜRACAATLARI İÇİN

(  DANIŞMA FORMU )

Adı Soyadı

E-mail:

Telefon:

Adres:

BABA ADI :

 

ANNE ADI:

 

DOGUM YERI VE TARIHI (GUN-AY-YIL):

 

NUFUSA  KAYITLI  OLDUGU KÖY-İLÇE- İL:

 

SIGORTA SICIL NO :

 

EMEKLI SANDIGI SICIL NO :

 

BAĞ-KUR SICIL NO :

 

TC KİMLİK NO :

 ( Lütfen, hizmetlerinizi  aşağıdaki kısma tarih sırasıyla yazınız )

CALIŞTIGI SEKTOR-İL / SİGORTA KURUMU  / GİRİŞ / ÇIKIŞ / SÜRESİ

 

ASKERLİK HİZMETİNE BAŞLAYIŞ-AYRILIŞ TARİHİ
(Er/Yd.sb) (Gün-Ay-Yıl) :

 

18 YASINDAN ÖNCE HİZMETİNİZ VARMI :

 

PİRİM VEYA KESENEKLERİNİZİ GERI ALDINIZ MI :

 

HİZMET İHYASI (CANLANDIRMA) YAPTINIZ MI (yapildiysa tarihi) :

 

TÜRKİYEDE SAKAT- ÖZÜRLÜ OLARAK CALIŞMANIZ VARMI (varsa baslayis tarihi) :

 

ÇALIŞAMAZ-MALUL (DISABILITY) AYLIGI ALIYORMUSUNUZ :

 

FİİLİ HİZMET ZAMMINIZ VAR MI (varsa süresi) :

 

İTİBARİ HİZMET SÜRENİZ VAR MI (varsa süresi) :

 

ASKERLİK HİZMETİNİZİ  BORCLANDINIZ MI (ödeme tarihi) :

 

YURTDIŞI VEYA DİGER HİZMETİNİZİ BORÇLANDINIZ MI (ödeme tarihi) :

 

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPTINIZ MI (yapıldıgı tarih) :

 

PİRİM BORCUNUZ VARMI (varsa miktari) :

 

VERGİ DAİ. KAYDINIZIN  SİLİNİŞ TARİHİ:

 

YURTDIŞINA GİRİŞ TARİHİNİZ:

 

YURTDIŞINDA SİGORTALI ÇALIŞTIGINIZ ÜLKELER VE YILLARI:

 

YURTDIŞINDA İŞSİZ OLARAK GEÇİRDİGİNİZ YILLAR:

 

YURTDIŞINDAN TÜRKİYE YE  KESİN  DÖNÜŞ (Yaptıysanız)  TARİHİNİZ:

 

HALEN  KAPSAMINDA  ÇALIŞTIĞINIZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUZ VE GİRİŞ TARİHİNİZ:

 

TÜRKİYE’DE Kİ  VEYA  YURTDIŞINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA YAPTIRDIGINIZ  BİR İŞLEM OLDU MU ? OLDU İSE, HANGİ KURUM VE NE İŞLEMİ ?

 

TÜRKİYE’DE Kİ VEYA YURTDIŞINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK  KURUMLARINDA ŞU ANDA SÜREN BİR

İŞLEMİNİZ VAR MI? VARSA , HANGİ KURUMDA VE NE İŞLEMİ? 

YAŞ DÜZELTME VARSA YENİ DOĞUM TARİHİ:

YURTDIŞINA GELİŞİNİZDEN SONRA TÜRKİYEDE KALDIĞINIZ YILLAR VE SÜRELERİ:

ÖNEMLİ  NOT :

a- Türkiyede ki ve Yurt Dışındaki hizmetlerinize ait  hizmet  belgeniz ,evrakınız  v,s   var ise ;  lütfen  fotokopisini  fuattutuncuoglu@gmail.com  adresine gönderiniz.

Sosyal Güvenlik Raporumun hazırlanmasını istiyorum. Rapor ücreti olan 500.- TL.yi   06840245 no.lu Posta Çeki Hesabınıza yatırdım.

Bunları göndermeniz halinde size özel çalışma yapılacak ve ayrıntılı olarak  Dosya halinde adresinize gönderilecektir. 
Not : Ödemesi yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

YURT DIŞI İŞLEMLERİNİZ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

Türkiyede 3201 sayılı y.dışı borçlanma yasasında bir değişiklik yapılmaya çalışıldığı basına yansımış durumdadır.ama ne zaman yasalaşır ve hangi haklar alınır.bilemem.

hani ; ne şeytanı göre nede salavat getir denir ya,bende y.dışında çalışmakta olan gurbetçi yurttaşlarımızın bir an evvel bu haklarından yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

Türkiyenin 22 ülke ile yaptığı sosyal güvenlik sözleşmesi gereği,yurttaşlarımızın yurtdışı ilk çalışmasının SSK lı olarak kabul edilmesi esastır fakat bu haklarını maalesef mahkeme yolu ile almak durumundalar.bizim açtığımız kazandığımız ve yargıtay tarafından onanan yüzlerce dava olmasına karşın ” her koyun kendi bacağından asılır ” misali maalesef tüm gurbetçiler ayrı ayrı dava açmak durumundalar.

bunun için ; www.fuattutuncuoglu.com sitemde de açıkça belirttiğim üzere 1- vekalet (konsolosluk tastikli) 2- y.dışı çalışma hizmet belgesi ( konsolosluk tastikli ) 3- pasaport fotokopisi 4- mavi yada yeşil kart var ise bunların fotokopileri 5- maluliyet raporunuz var ise oranını gösterir fotokopisi p>

 

Saygılarımla,

 

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

fuattutuncuoglu@gmail.com

0232/446 34 48 – 483 30 09

WHATSAPP : 0 544 483 30 09

V E K A L E T N A M E

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) nezdindeki SSK (4/a),BAG-KUR (4/b) EMEKLI SANDIGI ( 4/c) ve Yurtiçi/Yurtdışı Emeklilik işlemlerimi benim adıma takip etmeye ifa ve intaca dilekçeler vermeye gerekli primleri ilgili veznelere yatırmaya makbuzlarını almaya tüm evrak ve vesaiti tanzim ve imzalamaya , Yaşlılık, Maluliyet, Özürlü Emeklilik için ayrıca Yurt içi ve Yurt Dışı Borçlanma talebinde bulunmaya, Emeklilik ve Emekli Aylığı alabilmem için gerekli müracaat ve itirazları yapmaya, benim adıma bu isleri takip ve neticelendirmeye, sonuçlanması ile ilgili olarak dava açılması gerekiyor ise benim adıma takip edebilmesi ve Dava açmak için Ahu kabzalı bir Avukat tutmaya; Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak bilumum dava takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım veya açacağım bilumum dava ve takiplerden dolay T.C. Mahkemelerinin Meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,  haklarımı korumayı temin, Müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlamaya ve bitirmeye, yeniden dava açmağa, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp, ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe ihtiyati koydurmaya ve kaldırmaya kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinlemeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, kesif talebine, raporlara itiraza tespit yaptırmaya ,ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamen uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışında devam edecek duruşmalara katılmaya ve davadan feragat, feragati davayı kabulü, karşı tarafın ant içme önerisini kabule veya redde, haczi kaldırmaya ,ahzu kabza, sulh ve ibraya, icabında bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti kullanmaya, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik isleriyle ilgili, Arabulucu da, Uzlaşmacı da resmi ve özel bütün daire, kurum ve kuruluşlarda beni temsile, adıma hava alanlarında, emniyet müdürlüklerinde, yurt dışına çıkış ve yurda girişimle ilgili belgeler, ilgili nüfus müdürlüklerinden aile nüfus kaydı talep etmeye ve almaya, dilekçeler vermeye, geçmiş yurtiçi ve yurtdışı çalışma sürelerime ait borçlanma ve ödemeler yapmaya, geçmiş hizmetlerimi birleştirmeye bu aşamada, tebligat adresi olarak ( Cumhuriyet Bul.No:71/2-202 – Pasaport – IZMIR ) kendi adresini vermeye izinli ve yetkili olmak üzere 1957 doğumlu İbrahim oğlu ( Konak Vergi Dairesi Vergi Hesap No = 10516773336 – T.C. Kimlik No = 10516773336 ) No.lu Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı FUAT TÜTÜNCÜOGLU ’ nu , 40882895790 TC Kimlik Numaralı Sosyal Güvenlik Uzmanı FİLİZ ERBİL ’ i , SGK’daki ve Mahkemelerdeki işlemleri takip etmek üzere aynı adreste faaliyet gösteren İzmir Barosu Avukatlarından 44650450570 TC kimlik numaralı Avukat NEŞAT DİNER ’ e vekil nasp ve tayin ettim.

V E K A L E T I V E R E N